SAKRAMENTY

 

 

 


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

(Mt 28,19)

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego

Sakramentu. Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody
i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Potrzebne dokumenty:

- akt urodzenia dziecka (odpis)

- dane o rodzicach chrzestnych

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary, bierzmowani

Chrzest:

- w tygodniu na Mszy świętej wieczornej;

- w każdą niedzielę na Mszy świętej o godz. 11.30


 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KKK 1322-1323).
Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej przez dzieci odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii. Dzieci przyjmują Pierwszą Komunię Świętą w swojej parafii, chyba że miejscowy proboszcz wyrazi zgodę na przyjęcie komunii w parafii, na terenie której znajduje się szkoła dziecka.

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu dziecka

 I Komunia Święta ( III niedziela maja)

Rocznica I Komunii Świętej ( IV niedziela maja)


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła. Przyjdź do Oblubienicy, przyjdź napełnij mnie.”

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem . Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament. Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych.

Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia chrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do dawania o Nim świadectwa. Charakter sakramentalny bierzmowania udoskonala również kapłaństwo wspólne wiernych, którego uczestnikami stali się już przez chrzest. Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest trzyletnim przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Zapisy odbywają się we wrześniu. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Kandydat przez trzy lata uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach w grupach i raz w miesiącu we wspólnej Mszy Św. z homilią i konferencją.

Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w ww. spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy Św., spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

  

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu
- w przypadku osób dorosłych, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej


Bierzmowanie w klasie VIII lub szkole średniej 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Rękę Ci daję, miłość Ci daję cenniejszą niż pieniądz , Siebie Ci daję, niech potwierdzi to kapłan przed Bogiem .”

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.
Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa.
To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

 

Potrzebne dokumenty:

 

- metryka chrztu (aktualna, tj. wystawiona do 3 miesięcy wstecz)
- zaświadczenie o bierzmowaniu
- dowód osobisty
- świadectwo katechizacji (z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej)
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno prawne, tzw. Ślub kontraktowy lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny
- wdowcy :Metryka zgonu współmałżonka


 


SAKRAMENT CHORYCH

Kościół wierzy, wyznaje i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, cierpiących i będących w niebezpieczeństwie śmierci, a jest to sakrament namaszczenia chorych.

Sakrament namaszczenia chorych jest więc jednym z siedmiu znaków sakramentalnych Nowego Testamentu ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek, pisząc o działalności Apostołów, którzy między innymi „wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6, 13). Poleca go natomiast wiernym i ogłasza Apostoł Jakub pisząc: „ Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu Pan. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).

I.Kapłana należy wezwać gdy zachodzi poważna choroba, starość lub nagły wypadek

II.Wezwanie zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej

III.Regularne odwiedziny kapłana u chorych są w pierwszą sobotę miesiąca

IV.Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych

 


POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

„Ciebie mój Boże, pragnie moja dusza”

 

Potrzebne dokumenty:

- akt zgonu
- zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią, wystawia go tamtejszy proboszcz, lub jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)
- w przypadku pochówku w innej parafii, należy zgłosić się po zgodę na pogrzeb.


 

Dodatkowe informacje